Pang女士为泰国的电话发布了一个“最后通atum”

Pang女士为泰国的电话发布了一个“最后Tōngatum”
  负责管理内容的Rén:nguyen huy hoan

  通用Wǎng站的Xǔ可Zhèng:1749/GP-TTTT
河内信息于2017年4月28日发布

  交易地址:12Hào公Yù,木Lán6(ML6-12),Vinhomes绿WānShìQū,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh ngheJiē – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内